Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE NAPOMENE

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima poslovanja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. Općim uvjetima prodaje uređuju se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca vezana uz prodaju robe. Prodavatelj prodaje i isporučuje robu u skladu s općim uvjetima prodaje i važećom ponudom u trenutku dostave kupcu. Svi dokumenti vezani za prodaju robe i sva korespondencija s kupcem, smatraju se poslovnom tajnom između prodavatelja i kupca. Kupac se obvezuje držati u tajnosti sve podatke vezane uz uvjete prodaje u odnosu na treće osobe.

2. UVJETI PRODAJE

Opći uvjeti prodaje vrijede za poslovnu suradnju isključivo unutar granica Republike Hrvatske.

Narudžbe

Narudžbe se zaprimaju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati i to osobno prodajnom predstavniku, telefonski,faksom ili elektroničkom poštom na info@af-dent.hr. Narudžbe zaprimljene putem web shopa izvan radnog vremena obradit će se sljedeći radni dan.

Cijene

Cijene veleprodaje su izražene u kunama i na njih se dodaje PDV. Akcijske cijene vrijede isključivo tijekom naznačenog perioda. Cijene proizvoda na web shopu izražene su s obračunatim PDV-om. Zadržavamo pravo izmjena cijena bez prethodne najave

Rabat

Kupac ostvaruje pravo na rabat u slučaju da je on posebno ugovoren , te u razdobljima promotivnih prodaja i / ili sniženja. Uvjete za ostvarivanje rabata i ekstra rabata određuje prodavatelj.

Isporuka

Prodavatelj se obvezuje izvršiti isporuku naručene robe koja se nalazi na zalihi u roku od 24 do 48 sati (pon – pet), osim u područjima u kojima se kurirska dostava ne odvija svakodnevno. Ako u trenutku narudžbe predmetne robe nema na skladištu, isporuka se obavlja prema dogovoru s kupcem u pravilu u roku od 15 do 20 radnih dana. Isporuka se obavlja sistemom “od vrata do vrata” putem kurirske dostave. Isporuka medicinskih proizvoda se obavlja isključivo stručnim kupcima.

Trošak dostave

Dostava je besplatna za sve isporuke preko web shopa čija je vrijednost veća od 399,00 kn, te za sve ostale isporuke čija je vrijednost veća od 750,00 kn. Za isporuke manje od navedene vrijednosti trošak dostave snosi kupac u iznosu od 30,00 kn ( odnosi se na pakete do 2 kg ). Isporuke paketa većih dimenzija i težine trošak dostave naplaćujemo neovisno o vrijednosti narudžbe prema cjeniku dostavne službe.

 

3. NAPLATA
Rok plaćanja

Rok plaćanja je 20 dana od izdavanja računa ili drukčije ako je regulirano Ugovorom. Dodatni popusti ili
dulji rokovi plaćanja mogu se dogovoriti kod kupovine veće količine robe. Prodavatelj i kupac mogu
dogovoriti i obročno plaćanje za vrijednosti isporuke veće od 5.000,00 kn ( minimalna mjesečna rata iznosi
2.000,00 kn). U tom slučaju se potpisuje ugovor.
U slučaju prekoračenja valute plaćanja, zaračunavamo Zakonom propisanu zateznu kamatu.

Način plaćanja

Kupac plaća račune isključivo uplatom na poslovni račun prodavatelja. Ukoliko rok plaćanja dospjeva na
neradni dan, smatra se da je uplata izvršena na prvi radni dan pravovremena.

Plaćanje web shop narudžbi

Web shop narudžbe moguće je platiti pouzećem prilikom preuzimanja pošiljke ili uplatom na poslovni račun prodavatelja.

 
4. PRIGOVORI

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostatke. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robu odmah pregledati. Ako kupac uoči kakav nedostatak mora o tome odmah obavijestiti prodavatelja i u roku od 3 radna dana uputiti prigovor.

U slučaju oštećenja na pakiranju, kao i o oštećenju nastalom prilikom transporta, kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja obavijestiti prodavatelja. Prigovor mora biti dostavljen kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom. Prigovori skrivenih nedostataka rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, te kupac mora obavijestiti prodavatelja kao i u slučaju očitih nedostataka. Ako se prigovor ne dostavi na vrijeme, kupac gubi pravo na povrat robe zbog oštećenja.

Prodavatelj je dužan obaviti zamijenu spornog proizvoda drugim bez nedostataka, na osnovi pravovaljanog zahtjeva i prigovora, i to u redovnom roku i na vlastiti trošak. Povrat robe dogovara se s kupcem telefonski i obavlja preko ovlaštene kurirske službe prodavatelja. Kupac je dužan pažljivo zapakirati robu. Ukoliko kupac obavi povrat bez prethodnog telefonskog dogovora, snosi sam sve troškove kao i punu odgovornost za robu.

Zamjenu robe na zahtjev kupca prodavatelj dogovara s kupcem telefonski ili putem elektroničke pošte. Zamjena se u pravilu vrši sistemom razmjene paketa. Dio troška zamjene snosi kupac u iznosu od 25,00 kn.

 
5. JAMSTVA

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu proizvoda u jednakom opsegu kakav je dobio od svog dobavljača. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed:

  • nestručne upotrebe proizvoda i nepridržavanja uputa za upotrebu
  • nestručne montaže ili stavljanja u upotrebu kod trećih osoba
  • šteta koje su nastale daljnjom upotrebom neispravnog proizvoda

Prodavatelj neće priznati jamstvo ukoliko je nedostatak pokušala otkloniti za to neovlaštena osoba. Kupac ima pravo na zahtjeve po osnovi jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda unutar jamstvenog roka pod uvjetima određenima od strane proizvođača.

U slučaju kvara prodavatelj je dužan isti otkloniti unutar 45 dana od dana prijave. U jamstvo ne ulaze transportni troškovi otpreme i dopreme, te putni troškovi servisera

 
6. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD NARUDŽBE

Pravo na odustajanje od narudžbe kupac ima do trenutka isporuke robe. Smatra se da je roba isporučena u trenutku predaje kurirskoj službi. Ukoliko kupac odbije primiti naručeno bez prethodne obavijesti o odustajanju od narudžbe, bit će terećen za stvarno nastale troškove dostave i povrata.

U slučaju da je ugovoren predujam za dio vrijednosti robe, a kupac odustane od narudžbe, prodavatelj zadržava isti.

Jednostrani raskid

Pravo na jednostrani raskid ugovora kupac ima u roku od 14 dana od dana sklapanja ili po njegovu primitku. Pravo na jednostrani raskid počinje teći od datuma isporuke, tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke. Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, dužan je prodavatelju pismeno dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili kao elektronička pošta.

Povrat je moguć samo uz predočenje računa za kupnju. Proizvodi moraju biti u istom stanju u kojem su poslani, tj s neskinutom pripadajućom etiketom i neoštećenom ambalažom.

Medicinske proizvode bez utvrđenih nedostataka nije moguće vratiti. Trošak povrata robe na osnovi jednostranog raskida kupac snosi u cjelosti. Povrat sredstava na osnovu povrata doznačuje se na tekući/žiro račun kupca i to najkasnije 14 dana od primitka pošiljke i obavijesti o raskidu ugovora.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji potrošača ili je prilagođen potrošaču.

 

7. POSLOVNA TAJNA

Prodavatelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka u skladu s propisima tajnosti osobnih podataka, te da osobni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

 
8. ZAVRŠNE ODREDBE

Mjesto realizacije svih obveza koje proizlaze iz ugovora o prodaji s prodavateljem AF d.o.o je Kostrena. U slučaju sporova, nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

Opći uvjeti poslovanja vrijede od 1. 4. 2022. i na snazi ostaju do donošenja novih Općih uvjeta poslovanja objavljenih od prodavatelja.

Opći uvjeti poslovanja dostupni su u pismenom obliku u sjedištu i na web stranici prodavatelja.

Dostupni obrasci: